fbpx

Facultatea de Drept

Cursuri Postuniversitare

Dreptul achizițiilor publice

Total ore: 184

Numar credite: 23

Protecția juridică a copilului

Total ore: 144

Numar credite: 18

Protecția juridică a datelor cu caracter personal

DESCRIERE GENERALA

Programul postuniveristar Protecția juridică a datelor cu caracter personal asigură o coerentă înțelegere a institutiilor fundamentale ale Regulamentului pntru Protecția Datelor cu Caracater Personal, a subiectelor relevante – persoana vizată, responsabilul cu protecția datelor (DPO), operator, împuternicit – precum și a regimului sancționor și a elementelor esențiale din jurisprudența națională și europeană.

Regulamentul instituie, pentru autorități, precum și pentru organismele publice și private care se regăsesc în cazurile prevăzute în conținutul acestuia, obligativitatea desemnării unui responsabil pentru protecția datelor.

Cursanții vor înțelege și vor aprofunda, în cadrul cursurilor acestui program postuniversitar, noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Pregătirea aplicării acestui Regulament necesită înțelegerea regulilor sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private, precum și de către persoanele fizice, astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Întrucât responsabilul cu protecția datelor este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, pentru celelalte situații în care desemnarea nu este obligatorie, este recomandată totuși numirea unui astfel de responsabil care, prin prisma pregătirii, experienței, atribuțiilor și sarcinilor sale, să îl ajute pe operator să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului și să constituie punctul de contact în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere.

Vor fi detaliate astfel locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și obligațiile și responsabilitățile pe care operatorul sau persoana împuternicită de acesta le are în relația sa cu DPO.

Nu în ultimul rând, cursanții vor avea posibilitatea să aprofundeze caracteristicele regimului sancționator impus de Regulament, calificat, prin prisma limitelor amenzilor administrative, ca fiind unul dintre cele mai severe.

COMPETENTE

Utilizarea legislatiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punct de vedere juridic si in solutionarea lor.
 
DISCIPLINE STUDIATE
  • Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor
  • Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator.
  • Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor
  • Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor
  • Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale Fraude comise prin sisteme informatice
  • Infracțiuni informatice

Printre specialiștii care vor susține cursurile în cadrul acestui program postuniversitar, menționăm coordonatorii primului volum din România care abordează tematica protecției datelor cu caracter personal: Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, Dr. Irina ALEXE, Conf. univ. dr. Nicolae Dragos PLOEȘTEANU. Este vorba despre volumul Protecția Datelor cu Caracter Personal, Editura Universitară, publicată la sfârșitul anului trecut și care, potrivit coordonatorilor: ”Prin textele publicate în prezentul volum justificăm nu doar un interes conjuctural, raportat la o modificare legislativă europeană, dar și aspecte practice ale interpretării și aplicării dreptului. Volumul conține atât studii cu un orizont mai larg de cercetare, dar și opinii juridice sau note la spețe; prin aceasta am încercat să dăm relevanță nu doar teoriei ci și opiniei practicienilor. Sperăm ca acest volum să devin ghid în materia protectiei datelor cu caracter personal in Romania.”

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 3300 LEI/program

Dreptul achizițiilor publice

COMPETENTE

Utilizarea legislatiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punct de vedere juridic si in solutionarea lor.

DISCIPLINE

Reglementarile achizitiilor publice/sectoriale/concesiuni
Contractele de achizitii publice. Implementarea contractelor
Functia publica si conflictul de interese
Corectiile financiare
Solutionarea litigiilor in domeniul achizitiilor
Frauda in domeniul achizitiilor publice

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 2725 LEI/program

Protecția juridică a copilului

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative

Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete

Identificarea corecta a regelemetarilor in vigoare si utilizarea rationamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesionala

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Institutii nationale si locale cu atributii in protectia juridica a minorului

Reglementari internationale privind protectia minorului

Rolul familiei si politici de ingrijire alternativa a copilului

Regelementarea serviciilor sociale pentru copiii in Romania

Autoritatea parinteasca intre reglementare si practica

Raspunderea penala a minorului

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1500 LEI/program

Mecanisme juridice pentru o administrație performantă

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative

Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia, doctrina, jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concreta

Explicarea si interpretarea modului in care fenomenul juridic se intersecteaza cu situatiile de fapt

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Separatia puterilor in stat

Administratia publica la nivel european

Cariera functionarului public

Procedura contenciosului administrativ

Achizitii publice - reglementari nationale si europene

Comunicare in administratia publica

Protocol institutional

Contabilitate si gestiune financiara in institutiile publice

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1950 LEI/program

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european si a principalelor instrumente juridice internationale

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Realizarea de corelatii si comparatii intre sinstitutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu tutilizarea metodelor si tehnicilor specifice

Elaborarea de proiecte profesionale utilizand legislatia, doctrina si jurisprudenta

Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt, prin utilizarea rationamentelor juridice

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Institutia casatoriei si institutia divortului

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Organizarea activitatilor de stare civila

Acte si fapte de stare civila

Atributiile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare in materie de stare civila

Practica CEDO in domeniul relatiilor de familie

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1500 LEI/program

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

COMPETENTE:

Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral

Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Realizarea de corelatii si comparatii intre institutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu utilizarea metodelor si tehnicilor specifice

Identificarea susrselor de informare in domeniul dreptului (legislatii, doctrine, jurisprudentei) aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice\

Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului referitoare la o problema de drept concreta

Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta referitoare la o problema de drept concreta

Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt prin utilizarea rationamentelor juridice

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Particularitati ale infractiunilor prevazute in legi speciale

Reglementari procedurale specifice infractiunilor prevazute in legi speciale

Tehnici de investigare criminalistica specifice infractiunilor prevazute in legi speciale

Infractiuni la regimul ordinii si linistii publice

Infractiuni de natura economico-financiara

Infractiuni privind criminalitatea organizata

Infractiuni de coruptie

Aspecte criminologice si de prevenire a infractiunilor prevazute in legi speciale

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 2225 LEI/program

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.