fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ:  

Psihopedagogie – formarea profesorilor de sprijin pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale (CES)

Durata: 720 ore activitate didactică-  60 CTP

Cod  COR: 2352- Instructori formatori pentru elevi cu nevoi speciale

Perioada de înscriere: 01.11.2023 - 24.11.2023

 

Beneficiari:  Acest program se adresează tuturor absolvenților de studii universitare, care doresc să desfășoare activități  cu copii cu cerințe educaționale speciale sau își desfășoară activitatea în unități de învățământ special

                 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Număr ore fizice pe disciplină

Repartiția orelor pe forme de activități didactice

CREDITE

FORME DE VERIFICARE

C

S

L

AP

P

Total

1

Psihopedagogia  copilului cu cerințe educaționale speciale

28

14

 

 

18

60

5

E

2

Pedagogia și didactica specială pentru dizabilitățile intelectuale

28

14

 

 

30

72

6

E

3

Pedagogia și didactica specială pentru dizabilitățile senzoriale

28

14

 

 

30

72

6

E

4

Programe de intervenție și de incluziune școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

28

14

 

 

18

60

5

E

5

 Psihopatologia tulburărilor emoționale și comportamentale la copilul și adolescentul cu CES

28

14

 

 

18

60

5

E

6

Psihologia educației

30

30

 

 

 

60

5

E

7

Modelare comportamentală prin programe de intervenție personalizată și de grup pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale

28

14

 

 

18

60

5

E

8

Consilierea psihopedagogică  a  copilului și a familiilor copiilor cu cerințe educaționale

28

14

 

 

18

60

5

CV

9

Tehnologii asistive în  educația copiilor cu cerințe educaționale speciale

30

30

 

 

 

60

5

CV

10

Practica de specialitate

 

 

 

 

156

156

10

CV

11

Examen de certificare a competențelor profesionale

 

 

 

 

 

 

3

E

 

 

256

158

 

 

 

 

 

 

Total

414

 

 

306

720

60

 

 

Legenda:

C-curs; S- seminar; L- laborator; AP – activități practice; P- practică.

Forme de verificare: E- examen; CV- colocviu.

 

Coordonator program postuniversitar: lector univ. dr. Doinița Popa

 

Temeiul legal al organizării programului postuniversitar: OM  4750/2019

 

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competenţelor profesionale
 • Programul postuniversitar se finalizează cu Examen de certificare a competențelor profesionale

 

Informaţii generale:

 • Durata programului: 720 ore;
 • Credite profesionale transferabile: 60 CPT;
 • Activitățile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână, pe platforma SAKAI a universității, în format hibrid- cursuri online, seminare față în față/online);
 • Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei de 25 de cursanți;
 • Taxa de înscriere: 200 lei; Taxa de școlarizare: 5350 lei

 

Acte necesare pentru înscriere: 

 • fișă de înscriere- model;
 • diploma de licență sau echivalentă/adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală, care atestă că este apt pentru înscriere;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 • declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/ depuse – model.

 

 

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal. La mențiuni se va specifica:  Numele si prenumele, Program postuniversitar CES.

Plata se efectuează în conturile IBAN:

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați

 

Fisa de inscriere

Declaratie autenticitate acte

 

Contact:

Universitatea ”Danubius” Galați,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Sala A33, Etaj 3

Violeta Ghinis-secretar DPPD

Email: dppd@univ-danubius.ro

Tel. 0733180170

 

 

 

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.