fbpx

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Învățământ la Distanță și Învățmânt cu Frecvență Redusă

Comunicare și relații publice

Acest program poate fi urmat la forma de învățământ la distanță. Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.


Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:
• Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
• Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare


Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:
• Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
• Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii


Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Comunicarea de criză, Relații publice internaționale, Relații publice sectoriale, Redactarea materialelor de Relații publice, Semiotica aplicată, Dreptul comunicării, Filosofia culturii, Comunicare și relații publice în organizații politice.


În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.


Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.


Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră
Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.