fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conducere

Image

”Profesorii creează celelalte profesiuni.”

Lect. univ. dr. Doinița Popa
Director

doinitapopa@univ-danubius.ro

C.V.

Lista Lucrari

Program audiențe:

Vineri: 14.30 -16.30

I.Prezentarea studiilor și a experienței profesionale

 

Pasiunea pentru această nobilă profesie m-a determinat să urmez un parcurs care a contribuit la dezvoltarea profesională și personală dintr-o perspectivă integratoare a nivelurilor de învățământ, astfel încât evoluția mea ulterioară să se fundamenteze pe competențele dobândite până în prezent.

Am absolvit Facultatea de Litere şi Ştiinţe – Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, cu durata de 5 ani/ zi, după absolvirea Liceului Pedagogic “C. Negri” Galaţi. Am susţinut gradele didactice atât ca învăţător, cât şi ca profesor pentru specializarea limba și lieratura română și am finalizat studiile doctorale în domeniul Științe ale Educației, la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cu teza de doctorat, Managementul resurselor umane în domeniul formării continue la nivelul organizației școlare, sub coordonarea domnului profesor universitar dr. Dan Potolea.

 

Întreaga activitate desfășurată în învățământul preuniversitar mi-a adus satisfacții și împliniri profesionale, dar  în ultimii trei ani mi-am desfășurat activitatea didactică și în mediul academic.

În prezent, sunt lector univ. dr.  la  Universitatea ”Danubius” Galați, director la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și Educație Hibridă.

 

I.1Experiența managerială anterioară:

 • În urma concursului organizat de Ministerul Educației, am ocupat funcția de director la Casa Corpului Didactic Galați, în perioada 2008-2012.
 • În perioada 2015-2020, am ocupat, prin concurs organizat de Ministerul Educației, funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Galați, pentru domeniile funcționale Management/ Curriculum și inspecție școlară.
 • Expert evaluare în cadrul Agenției Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, începînd din anul 2017, unde desfășor activitate de evaluare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru autorizare/ acreditare/ evaluare periodică.
 • Membru în Comisia Specializată de Acreditare a Programelor de Formare pentru Personalul Didactic- Ministerul Educației, care are ca scop evaluarea programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar.
 • Formator acreditat pe mai multe domenii de competență, dintre care voi enumera pe cele mai relevante: Management educațional, Management de proiect, Curriculum, Psihopedagogie,

Începând din anul 2020, sunt mentor pentru stagii de practică pedagogică la Universitatea ”Danubius” Galați și am desfășurat activitățile specifice privind planificarea și organizarea activităților de practică pedagogică; evaluarea activităților didactice susținute de studenți la practica pedagogică.

 

II.Realizările profesional-ştiinţifice

II.1.Teza de doctorat

 Teza de doctorat cu titlul Managementul resurselor umane în domeniul formării continue la nivelul organizaţiei şcolare,  am susținut-o la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, sub coordonarea domnului profesor univ. dr. Dan Potolea.

De asemenea, studiile și cercetările publicate în volumele conferințelor naționale sau internaționale au avut un grad ridicat de inovație sau analiză de impact a diverselor cercetări întreprinse și au constituit repere pentru activitatea următoare în sistemul de educație.

II.2.Activitatea publicistică:

1.Lucrări

1.Popa Doinița, Managementul resurselor umane în domeniul formării continue la nivelul organizației școlare,  Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-549-3, Galaţi, 2021.

2.Popa Doinița, (referent științific), Motivația învățării și reușita școlară în clasa incluzivă- Ghid metodologic, Editura Cartea vrânceană, ISBN 978-606-95212-7-4, Focșani, 2021.

3.Popa Doinița (coautor), Modalități de aplicare a instruirii diferențiate bazate pe teoria inteligențelor multiple- Ghid metodologic, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-178-2, Galați, 2017.

4.Popa Doinița (coautor), Management educațional şi proiectare strategică,  Editura Sinteze, ISBN 978-973-1917-37-5, Galaţi, 2008.

5.Popa Doinița (coordonator), Practici europene în incluziunea şcolară şi profesională a elevilor cu CES - Ghid de bune practicii, Editura Școala gălățeană, ISBN 978-973-7629-14-2, Galaţi, 2007.

2. Publicații didactice:

1.Popa Doinița, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Note de curs, Editura Universitară Danubius, ISNB 978-606-533-545-5, Galați, 2020 (publicat și pe platforma SAKAI, pe site-ul de curs: http://cursuri.univ-danubius.ro:8080/portal/site/DPPDIIPU2101-IF-S1-2020-2021-981353).

2.Popa Doinița, Comunicare educațională, Note de curs, Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-555-4, Galați, 2021.

3.Popa Doinița, Managementul organizației școlare, Note de curs, Editua Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-554-7, Galați, 2021.

3. Articole științifice în reviste indexate BDI:

1.Popa Doinița, Perspective moderne în formarea continuă a profesorilor – modalități de dezvoltare a gândirii critice și a creativității studenților/Modern perspectives in the continuous training of teachers - ways to develop critical thinking and student creativity- International Scientific Conference The XI th Edition – Creativity and Personal Developement- Modalities of social and educational integration, Romanian Academy, Branch of Iași, publicată în vol. 1, ISNB 978-606-685-717-8, Editura Performantica, Iași, 2020.

 2.Popa Doinița, Real School in the Virtual World Study on Online Learning in the Current Context of the Romanian Education System, Journal of Danubian Studies and Research, Vol.10, No.1/2020 ISSN: 2284 –5224, Editura Universitară Danubius, 2020,

https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/739

3.Popa Doinița, Discoveries Regarding the Genetic Determinism of Cognitive Processes and Human Behavior, New trends in Psyhology, Vol 16N01 (2021), ISSN: 2067 – 9211,  European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University of Galati, Romania, 2021, https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/168

4.Popa Doinița, Psychological, Legal and Organizational Perspectives on Mobbing as a Specific Phenomenon of Discrimination, New trends in Psyhology, Vol 16N01 (2021), ISSN: 2067 – 9211,  European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University of Galati, Romania, 2021,  https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/171

5.Popa Doinița, The Creative and Reflective Professor in the Global Pandemic of Covid - Innovative Learning Design for Present and Future, Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 14 N 2 (2021), ISSN: 2065-0272,

Articole științifice publicate  în revista Didactica Danubiensis, Editura Universitară Danubius:

 https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDRI/article/view/1528/1783

1.Popa Doinița, Modern Benchmarks in Continuous Teacher Training in the European Context, Didactica Danubiensis, Didactica Danubiensis, Vol. 1, no 1/2021, ISSN: 2821-4374,  https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DD/article/view/1606

2.Popa Doinița, Integrated Strategic Communication (ISC) in Romanian Organizations, Didactica Danubiensis, Didactica Danubiensis, Vol. 1, no 1/2021,  ISSN: 2821-4374, https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DD/article/view/1609

 

4. Lucrări prezentate/ publicate în volum la conferințe naționale/ internaționale organizate în România:

1.Popa Doinița, Promovarea dimensiunii europene a dezvoltării profesionale a resurselor umane la locul de muncă – repere moderne în formarea continuă a cadrelor didactice, lucrare publicată în volumul Simpozionului Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”, ediția a XV –a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-213-0,  Galați, 2020.

2.Popa Doinița, Alternative acționale manageriale pentru optimizarea climatului motivațional din școală, lucrare publicată în volumul Simpozionului Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european, ediția a XIV –a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-206-2, Galați, 2019.

3.Popa Doinița, Parentingul în sistemul educațional din România, lucrare publicată în volumul Simpozionului Regional Casa de la Școală, Proiect educațional Școala copiilor și părinților fericiți, CAERI, OM 3076/17.01.2018, Editia I, CCD Galați, 22 ianuarie 2018.

4.Popa Doinița, Eficiență și eficacitate în managementul educațional, lucrare publicată în volumul Simpozionului Internațional -Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european, ediția a XII-a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-179-9, Galați, 2017.

5.Popa Doinița, Practici actuale și perspective moderne în domeniul managementului resurselor umane- studiu publicat în volumul Perspective educaționale pentru dezvoltare durabilă, Simpozion Internațional-Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european, ediția a VIII-a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-046-4, Galați, 2013.

6.Popa Doinița, Drumul spre succes- Festivalul carierei tale, lucrare publicată în volumul Simpozionului Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european, ediția a VII –a, Editura Școala gălățeană, ISBN 978-973-7629-48-7, Galați, 2012.

7.Popa Doinița, Formarea personalului didactic în contextul actual al reformării sistemului de învățământ- studiu publicat în volumul Conferinței Priorități ale cercetării doctorale în domeniul științelor Educației - Facultatea de Psihologie și Științele Educației/Școala Doctorală de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, septembrie 2010.

8.Popa Doinița, Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin formare continuă- lucrare publicată în volumul Simpozionului Național Valori didactice românești, premise pentru un învățământ european, ediția a V-a, CCD Galați, 2009.

9.Popa Doinița, Incluziunea şcolară şi profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale- studiu de impact al proiectului Leonardo da Vinci- publicat în volumul Simpozionului Național Valori didactice românești, premise pentru un învățământ european, ediția a III-a, CCD Galați, 2007.

În perioada 2008-2009, am fost director - Editura Școala gălățeană, precum și Redactor șef - Revista Școala gălățeană; editarea si publicarea revistei de opinie pedagogică, ISSN 1223-8457; Redactor șef - fondator al Revistei școlare Clepsidra, ISSN 1583-7238, revistă laureată cu două premii la nivel național, editată din 2003 și până în prezent;Redactor șef al Revistei Caselor Corpului Didactic- Didactica Nova XXI, ISSN 1583-3291- editarea și  publicarea lucrărilor autorilor gălățeni; - prezentarea/ lansarea cărților publicate sub egida editurii Școala gălățeană;- organizarea Cenaclului literar Anton Holban.

În prezent, sunt redactor șef la revista DIDACTICA DANUBIENSIS - publicație care apare la Editura Universitară Danubius, editată sub egida DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC -  un loc al dezbaterilor și al cercetărilor academice din domeniul disciplinelor pedagogice fundamentale, plecând de la didactica generală, ca teorie a procesului de învățământ și până la științele pedagogice aplicate pe discipline.

III.Experiența în proiecte europene:

 

 • Expert – proiectul PROF- Profesionalizarea carierei didactice, POCU/904/6/25/146587, expert management educațional- Ministerul Educației.
 • Expert- proiectul CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cod SMIS 118327- expert local monitorizare și raportare, Ministerul Educației și Cercetării.
 • Expert formator proiectul Soluții inovatoare pentru universități şi colegiul tehnic în vederea asigurării competitivității procesului educațional, corelat cu domeniile de specializare inteligentă – SUCCES, POCU/320/6/21/122555, Universitatea Danubius Galați.
 • Expert- proiectul Istoria recentă a României - expert local monitorizare și raportare, POSDRU /153/1.1/S/142342, Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
 • Expert - proiectul Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3/S/62536, Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
 • Expert- proiectul PEER- Profesioniști în Educație Europeană și Reformă, Coordonator Local Centre de Consiliere și Orientare în Carieră, POSDRU / 87/1.3/S/ 54379 - Inspectoratul Școlar Județean Galați.
 • Expert Asistent Coordonator Formare în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii, Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
 • Expert formator pentru programul de formare autorizat CNFPA - Asistent în relații publice și comunicare, în cadrul Proiectului POSDRU/ 87/1.3/S/ 54379 - Profesioniști în Educație Europeană și Reformă, Inspectoratul Școlar Județean Galați.
 • Expert - Monitor activitate formare în proiectul Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice, POSDRU/87/1.3/S/62771, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
 • Expert- Monitor activitate formare -proiectul Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice, POSDRU/87/1.3/S/62665, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
 • Expert pentru activitatea de evaluare externă a calității educației - Pilotarea metodologiei și a mecanismelor de evaluare externă a calității educației la unitățile de învățământ, proiectul Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referință, POSDRU /85/1.1/S/55330, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.
 • Expert- proiectul Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale, POSDRU/153/1.1/S/138879, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.
 • Expert formator pentru modulul Management educațional în cadrul Proiectului Transfrontalier PHARE CBC/RO 2004/016-941.01.01.17- LERNING TOGEDER FOR SUSTENABLE DEVELOPEMENT, Inspectoratul Școlar Județean Galați.
 • Expert formator – proiectul Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar, POSDRU /87/1.3/S/62882, S.C. SOFTWIN S.R.L.
 • Manager de proiect COMENIUS REGIO 2009, COM-09-PR-GL-BG - Bringing ideas into life, Casa Corpului Didactic Galați.
 • Manager de proiect GRUNDTVIG PARTNERSHIPS 2009 -Competenţe etice în educaţia adulţilor, GRU-09-P-LP- 126—GL-LT, Casa Corpului Didactic Galați
 • Responsabil diseminare - Proiectul GRUNDTVIG PARTNERSHIPS 2012, Quels outilis éducatifs pour la socialisation des jeunes adultes avec les parents?, Casa Corpului Didactic Galați.
 • Responsabil cu formarea cadrelor didactice participante în Proiectul Leonardo da Vinci, ”Inclusion scolaire et professionnelle des eleves a besoins particuliers”, 97028/EX/ FRANȚA, Casa Corpului Didactic Galați.
 • Director de atelier european - Projet du Conseil de l' Europe-PESTALOZZI- No: COE 2009 14-11-17-11- Education a la citoyennete democratique et aux droits de l' homme- Créer un climat scolaire pour une citoyenneté démocratique active, Casa Corpului Didactic Galați.

 

IV. Concluzii

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structură universitară abilitată să asigure formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în vederea exercitării profesiei didactice.

Alături de colegii din celelalte departamente, îmi proun să contribui la dezvoltarea de programe postuniversitare, programe de formare continuă, masterate, proiecte de cercetare științifică și proiecte europene, pentru atragerea de fonduri necesare profesionalizării carierei didactice.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.