fbpx

Facultatea de Drept

Programe de Master

Dreptul Uniunii Europene

Domeniul de studiu:

Drept

Forma de învăţământ:

IF (acreditat)

Durata studiilor:

3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Științe penale

Domeniul de studiu:

Drept

Forma de învăţământ:

IF (acreditat)

Durata studiilor:

3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Drept și administrație publică europeană

Domeniul de studiu:

Drept

Forma de învăţământ:

-IF (acreditat)

-IFR (acreditat)

Durata studiilor

3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Dreptul Uniunii Europene

Misiunea Universităţii „Danubius" din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Dreptul Uniunii Europene.

Acest program de studiu are ca misiune întregirea pregătirii juridice dobândite prin studiile de licenţă cu pregătirea complementară în domeniul dreptului, oferind masteranzilor o oportunitate deosebită de a studia dreptul european într-un context interdisciplinar de drept, politică şi filosofie prin aprofundarea principiilor, politicilor și regulilor care stau la baza unui sistem juridic aflat încăîn plin proces de evoluție.
Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului european, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamică.

Programul are următoarele obiective generale:
- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului juridic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
- integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
- cultivarea respectului pentru valorile europene şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţii libere;
- dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în realizarea unor analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă;
- consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
- iniţierea şisusţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.


Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători;
- formarea şi perfecţionarea resurselor umane, înalt calificate în domeniul dreptului, în corelaţie cu cerinţele de integrare a României în Uniunea Europeană, prin creşterea calităţii instrucţiei, dezvoltarea cunoaşterii, aprofundarea, adaptarea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor dobândite în timpul studiilor universitare de bază;
- dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative;
- crearea de aptitudini în domeniul cercetării interdisciplinare;
- formarea resurselor umane calificate în domeniul dreptului european şi politicilor europene;
- oportunitatea absolvenţilor acestui masterat de a se angaja în structurile instituţionale europene;
- iniţierea în practicile de derulare a contractelor comerciale internaţionale prin aprofundarea cunoştinţelor de drept european;
- cunoaşterea calităţii europene a produselor şi serviciilor, în vederea integrării în Uniunea Europeană;
- cunoaşterea stadiului de dezvoltare şi armonizare a sistemului de standarde naţionale, în conformitate cu cerinţele organismelor de standardizare europene şi internaţionale;
- iniţierea studenţilor în atragerea de resurse financiare europene şi promovarea participării la schimbul internaţional de valori.


Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără:
1. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în Spațiul Juridic al Uniunii Europene
2. Dreptul procesual al Uniunii Europene
3. Contractul de muncă în dreptul comparat
4. Cooperare judiciară europeană în materie procesual civilă

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Cei care finalizează acest program de masterat pot să desfăşoare profesii precum:

 • referent relații externe,
 • funcţionar public european,
 • referent/consilier armonizare legislativă,
 • mediator,
 • expert administrație publică europeană,
 • consultant administrație publică europeană,
 • expert achiziții publice, consilier afaceri europene,
 • consilier diplomatic,
 • cercetător în domeniul științelor juridice,
 • asistent de cercetare în domeniul științelor juridice.

Drept și administrație publică europeană

Misiunea Universităţii „Danubius " din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Drept şi Administraţie Publică Europeană.

Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului şi al administraţiei publice europene, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamică.
Menţionăm că în municipiul şi judeţul Galaţi există o viaţă administrativă intensă în cadrul Euroregiunii de Sud - Est.

În acest sens programul de studii universitare de master Drept şi administraţie publică europeană (DAPE) are următoarele obiective generale:
- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului juridic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
- integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
- cultivarea respectului pentru valorile europene şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţii libere;
- dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în realizarea unor analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă; - consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:
- pregătirea de specialişti în domeniul dreptului european, îndeosebi al legislaţiei administraţiei publice europene, având în vedere dimensiunea relaţiilor publice, esenţială astăzi pentru colectivităţile locale;
- realizarea perspectivei profesionalizante pentru studenţii care urmăresc o carieră în administraţia publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii);
- formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de lucru al instituţiilor europene;
- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice;
- asigurarea unui grad corespunzător de formare a studenţilor (masteranzi) cu privire la procesul de integrare europeană şi a eforturilor necesare administraţiei publice româneşti pentru atingerea standardelor europene în domeniu;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate se numără:

1. Drept instituţional al Uniunii Europene
2. Funcţia publică europeană
3. Drept social european
4. Dreptul european al mediului
5. Drept administrativ european
6. Managementul proiectelor
7. Metode şi tehnici de cercetare. Studiu de caz
8. Instituții financiare europene
9. Protecția copilului în dreptul european


Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de masterat pot să desfăşoare profesii precum:
• funcţionar public,
• specialist în administraţia publică,
• consilier instituții publice,
• funcţionar public european,
• inspector în administrația publică,
• consilier/expert forță de muncă și șomaj,
• expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,
• consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public,
• evaluator de competențe profesionale.

Științe penale

Misiunea acestui program este didactică (furnizoare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică, implicând, pe de o parte, transmiterea cunoştinţelor de specialitate în domeniul ştiinţelor penale, iar pe de alta, antrenarea acestora înactivitatea de cercetare.

Procesul profund de reformă a legislaţiei penale, pe care l-a declanşat intrarea României în Uniunea Europeană, a avut şi are un impact deosebit asupra ştiinţelor penale. Etapele şi consecinţele acestui proces de reformă trebuie cunoscute de profesioniştii dreptului, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.
Programul de studii universitare de masterat Ştiinţe penale are în vedere, sub un alt aspect, cunoaşterea căilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a criminalităţii, fenomen ce cunoaşte în prezent o accentuată recrudescenţă şi diversificare. Programul răspunde, în acest fel, necesităţii stringente de pregătire şi formare în varii domenii de activitate: justiţie, avocatură, poliţie şi altele.

Complexitatea realităţilor juridice din România, precum şi faptul că ţara noastră este acum membru al Uniunii Europene impune existenţa unor programe de masterat în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât inclusiv politicile penale trec printr-un proces continuu de armonizare. De altfel, adoptarea unor noi Coduri – penal şi de procedură penală – reprezintă crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, urmărindu-se transpunerea în acest cadru a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene.
De asemenea, intrarea României în Uniunea Europeană necesită cunoaşterea legislaţiei penale din ţările europene, precum şi cunoaşterea progresului realizat pe linia unificării unor instituţii de drept penal şi drept procesual penal. Din această perspectivă s-a organizat programul de masterat Ştiinţe penale; cursurile din cadrul acestui masterat sunt concepute ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a specialiştilor în drept penal, dar şi a altor categorii de absolvenţi de învăţământ universitar.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
- prezentarea noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală;
- prezentarea rolului Curţii Constituţionale în judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate în materie penală, precum şi a rolului Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest sens;
- analiza opiniilor din doctrină legate de modificările legislative recente din domeniu;
- prezentarea reglementărilor legale în materia ştiinţelor penale, cu referire expresă asupra aspectelor privind corupţia, crima organizată, spălarea banilor, consumul de droguri, evaziunea fiscală, infracţiuni în domeniul informaticii etc.;
- analiza comparativă a principalelor instituţii penale şi procesual penale existente în reglementările din ţările europene;
- analizarea practicii judiciare în materia de dreptului penal şi dreptului procesual penal, în acord cu soluţiile existente în acest domeniu în statele Uniunii Europene;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără:
1. Drept penal aprofundat partea specială
2. Criminalistică: tehnici şi procedee moderne de investigaţie
3. Sistemul jurisdicţional european de protecţie a drepturilor omului
4. Drept execuţional penal
5. Instituţii ale dreptului procesual penal
6. Instituţii implicate în combaterea infracţiunilor internaţionale
7. Dreptul penal al afacerilor
8. Individualizarea sancţiunilor de drept penal

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră
Absolvenții acestui program de masterat au următoarele oportunități în carieră:

 • expert prevenire și combatere a corupției,
 • expert criminalistică,
 • cercetător în domeniul științelor juridice,
 • asistent de cercetare în domeniul științelor juridice,
 • ofițer de legătură vamal,
 • judecător,
 • procuror,
 • avocat.

Dreptul Comunităților Virtuale

Programul de studii universitare de masterat „Dreptul Comunităților Virtuale” se organizează în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Danubius din Galați, la forma de învăţământ cu frecvență (acreditat) având o durată de 1,5 ani şi corespunde unui număr de 90 credite.

Obiectivele specifice ale programului de master „Dreptul Comunităților Virtuale”
– oferirea unei imagini de ansamblu asupra legislației naționale, europene și internaționale aplicabilă relațiilor specifice mediului virtual;
– cunoașterea și înțelegerea aprofundată a legislației speciale aplicabile comunităților virtuale;
– cunoașterea instituțiilor și organizațiilor europene și internaționale care au atribuții în domeniul comunităților virtuale;
– explicarea și înțelegerea noilor modificări legislative din diferite state, modificări care au impact în activitatea comunităților virtuale;
– înțelegerea rolului pe care îl joacă comunitățile virtuale în diversitatea relațiilor comerciale specifice mediului on/line;
– deprinderea capacității de a analiza și de a evalua diferitele situații practice intervenite în sfera relațiilor desfășurate prin intermediul și în cadrul comunităților virtuale și înregistrate în practica instanțelor judecătorești;
– capacitatea de a realiza cercetări științifice al căror rezultat să redea propuneri de lege ferenda și soluții eficiente pentru legiuitorul național, european și internațional care reglementează activitatea comunităților virtuale.

Planul de învățământ al programului de studii universitare de master „Dreptul Comunităților Virtuale” este structurat pe trei semestre, si cuprinde următoarele discipline de studiu care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline:
– teoria generală a comunităților virtuale;
– Dreptul comerțului electronic;
– Dreptul consumatorului în spațiul virtual;
– Platforme de comunicare on-line;
– Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea;
– Legislația privind securitatea în mediul on-line;
– Protecția drepturilor fundamentale în domeniul social media;
– Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual;
– Infracțiuni informatice;
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice;
– Investigarea infracțiunilor informatice;
– Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace;
– Legislația comunicării în mediul on-line;
– Practica de specialitate.

 

Misiunea programului de master Dreptul Comunităților Virtuale este duală. Pe de o parte, constă în pregătirea profesioniștilor cu studii juridice care doresc să își orienteze expertiza juridică către relațiile desfășurate în domeniul social media, profesioniști ai implicațiilor juridice ale comunicării și tranzacțiilor realizate prin intermediul Internetului iar pe de altă parte, programul urmărește să furnizeze cunoștințele de specialitate juridică specifice comunităților virtuale tuturor celor care își desfășoară activitatea profesională în domenii precum jurnalism, IT, social media, business etc.

 

Obiectivele specifice ale programului de master Dreptul Comunităților Virtuale
– oferirea unei imagini de ansamblu asupra legislației naționale, europene și internaționale aplicabilă relațiilor specifice mediului virtual;
– cunoașterea și înțelegerea  aprofundată a legislației speciale aplicabile comunităților virtuale;
– cunoașterea instituțiilor și organizațiilor europene și internaționale care au atribuții în domeniul comunităților virtuale;
– explicarea și înțelegerea noilor modificări legislative din diferite state, modificări care au impact în activitatea comunităților virtuale;
– înțelegerea rolului pe care îl joacă comunitățile virtuale în diversitatea relațiilor comerciale specifice mediului on/line;
– deprinderea capacității de a analiza și de a evalua diferitele situații practice intervenite în sfera relațiilor desfășurate prin intermediul și în cadrul comunităților virtuale și înregistrate în practica instanțelor judecătorești;
– capacitatea de a realiza cercetări științifice al căror rezultat să redea  propuneri de lege ferenda și soluții eficiente pentru legiuitorul național, european și internațional care reglementează activitatea comunităților virtuale.

Planul de învățământ al programului de studii universitare de master Dreptul Comunităților Virtuale este structurat pe trei semestre, 90 de credite, si cuprinde următoarele discipline de studiu care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline:
– teoria generală a comunităților virtuale;
– Dreptul comerțului electronic;
– Dreptul consumatorului în spațiul virtual;
– Platforme de comunicare on-line;
– Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea;
– Legislația privind securitatea în mediul on-line;
– Protecția drepturilor fundamentale în domeniul social media;
– Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual;
– Infracțiuni informatice;
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice;
– Investigarea infracțiunilor informatice;
– Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace;
– Legislația comunicării în mediul on-line;
– Practica de specialitate.

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ al acestui program de master asigură atât dobândirea unor cunoștințe de specialitate specifice diferitelor discipline de drept public și de drept privat de interes pentru întreaga activitate derulată în mediul online  cât și înțelegerea și  aprofundarea unor aspecte juridice relevante înregistrate în practica recentă a instanțelor judecătorești naționale, europene, internaționale în materia comerțului electronic, a încălcării legii drepturilor de autor – plagiatul, a încălcării drepturilor consumatorilor în tranzacțiile on-line,  a încălcării drepturilor fundamentale ale omului în spațiul virtual (dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată etc. ), a încălcării normelor de drept penal cu referire la analiza unor grave infracțiuni săvârșite în mediul on-line, prin intermediul Internetului: hărțuire, frauda informatică, pornografie infantilă, spălarea banilor etc.

Studenții desfășoară practica de specialitate în instituțiile în care își derulează activitatea, în măsura în care această activitate are legătură cu domeniul programului de master sau, în cazul în care nu au loc de muncă sau își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al programului de master, în organizații economice, autorități publice centrale sau locale etc. Așadar, curricula acestui program de master, asigură dobândirea competențelor de către profesioniștii din domeniul juridic care doresc să se specializeze în domeniul activității comunităților virtuale dar și de către specialiștii sau alte categorii care profesează sau doresc să opteze pentru o carieră în care sunt necesare cunoștințe de specialitate specifice dreptului comunităților virtuale.

Parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ al programului de master internațional Dreptul Comunităților Virtuale asigură dobândirea de către cursanți a următoarelor competențe (matricea RNCIS):

Competențe profesionale
– cunoașterea aprofundată a domeniului juridic și în cadrul acestuia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice domeniului juridic; utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului juridic, în general, și a Dreptului Comunităților Virtuale, în special, în comunicarea cu medii profesionale diferite;
– utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi, în contexte mai largi asociate domeniului juridic;
– utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic specific domeniului drept, în situații incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi;
– utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în cadrul domeniului juridic;
– elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative.

Competențe transversale
– executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională;
– asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții din domeniul dreptului comunităților virtuale;
– autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

OCUPATII POSIBILE MASTER DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE

Administrator judiciar – 241219
Administrator societate comerciala – 242111
Agent consular – 242212
Analist armonizare legislativa – 261912
Asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridice – 261916
Asistent universitar – 231001
Auditor intern în sectorul public – 241306
Avocat – 261101
Cercetator în domeniul stiintelor juridice – 261915
Conferentiar universitar – 231002
Consilier administratia publica – 242201
Consilier de probatiune – 261921
Asistent judiciar 261205
Expert criminalist 261902
Executor judecatoresc – 261901
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 242213
Expert aplicare legislatie armonizata în domeniul industriei si comertului – 242219
Expert armonizare legislativa – 261911
Expert jurist – 261903
Expert prevenire si combatere a coruptiei – 261920
Judecator – 261202
Judecator inspector – 261204
Jurisconsult – 261102
Lector universitar – 231003
Lichidator – 241218
Magistrat-asistent – 261203
Magistrat-asistent-sef – 111214
Mediator – 243202
Membru al Consiliului Superior al Magistraturii – 111130
Notar – 261906
Procuror – 261201
Profesor universitar – 231005
Profesor în învatamântul gimnazial – 233002
Profesor în învăţământul liceal, postliceal – 233001
Referent relatii externe – 242215
Specialist sistem asigurari – 241250

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.