Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Image

Programe de Master

Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH)

Domeniu de studiu:

Finanțe

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Audit și control public și privat

Domeniu de studiu:

Contabilitate

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Management financiar public și privat

Domeniu de studiu:

Finanțe

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Managementul afacerilor în comerț și turism

Domeniu de studiu:

Administrarea afacerilor

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Important pentru masteranzi

În functie de programul de master urmat la Facultatea de Stiinte Economice, absolventii programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN DE ACCES. Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea, in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN DE ACCES.

Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH)

Facultatea de Științe Economice si Administrarea Afacerilor

Domeniul de studii: Finanțe

Forma de organizare: MASTER, învățământ cu frecvență

 

Specializarea: FINANȚE ȘI TEHNOLOGIE DIGITALĂ (FINTECH)

 

Cui se adresează?

 • Celor care doresc să fie parte a transformării digitale într-o societate a cunoașterii și a interconectărilor, dezintermediată, a mediilor sociale și a inteligenței artificiale, la care vom fi parte cu toții, actori economici, angajați, cetățeni pentru asigurarea facilitării de noi afaceri, susținerea avantajului economic competitiv și sustenabil, dezvoltarea de noi produse și servicii, creșterea eficientei operaționale, interconectarea la nivel mondial
 • Actualilor și viitorilor economiști specializați în aplicarea noilor tehnologi in domeniul economic sau în cel financiar-bancar (bănci, asigurări, investiții, sisteme de pensii, sisteme nebancare alternative), din perspectiva unor viitorilor specialiști dezvoltarea și promovarea de produse si servicii, de noi segmente de afaceri, de canale alternative de distribuție, modernizarea prin tehnologie a creditării, retailului, activităților corporate și trezorerie,
 • Ne-specialiștilor în IT care trebuie să comunice și să se asigure că IT-ul devine un facilitator de business, managerii si specialiștii de business pentru a păstra controlul evoluțiilor digitale si a comunicării cu specialiștii IT
 • Specialiștilor angrenați în dezvoltarea de noi ecosisteme economice digitale, noi sisteme de plată, aplicarea tehnologiilor blockchain, inteligenta artificială, robotică, Big Data, IoT, cloud computing și multe altele
 • Antreprenorilor care doresc aplicarea noilor tehnologii digitale prin dezvoltare de start-up-uri, huburi de inovație și alți facilitatori
 • Managerilor de companii, manageri de niveluri intermediare, în stabilirea și aplicarea misiunii și viziunii companiei, orientarea spre nevoile clienților, în implementarea proiectelor necesare pentru atingerea nevoilor acestora utilizând tehnologiile digitale
 • Celor care doresc sa se adapteze schimbărilor viitorului , care doresc să își adauge o noua specializare celei deja existente
 • Actorilor economici, entităților private si instituțiilor publice care doresc să aibă un viitor în noua lume transformată digital, sa își dezvolte afacerile si formeze personalul propriu în acest sens

 

Ce se obțin?

 • Competențe – cunoștințe si aptitudini de specialitate, noțiuni teoretice și practice, metodele și instrumentele noilor tehnologii în domeniile financiare și bancare, cu utilizarea lor în practica economică,
 • Capacitatea de integrare și management al schimbărilor/adaptare cu succes in situații survenite în activitatea socială și economică în general, în noile modele de business și specific entităților economice,
 • Cunoștințe si aptitudini în managementul riscurilor, a ecosistemelor cu control diluat, în gestiunea perioadelor de criză și a riscurilor cibernetice
 • Adaptarea cunoștințelor și abilităților absolvenților pentru meseriile viitorului, adaptare la cerințele de angajare, sau de dezvoltare a carierei
 • Identificarea tendințelor si a oportunităților imediate sau pe termen lung

 

Care este curricula?

                   Anul I

                  Anul II

Etică și integritate academică

Industria 4.0 și Big Data

Finanțe corporative

Facilitatori ai inovațiilor tehnologice în domeniul financiar

Cultură digitală

Modelare financiară

Ecosisteme financiare digitale

Practica de specialitate

Introducere în tehnologia Ledger-ului distribuit

Matematici aplicate

Introducere în inteligența artificială și învățarea automată

Exploatarea datelor și depozite de date

Introducere în securitatea cibernetică

Proiecte financiare

Managementul riscului financiar

Cercertare științifică

Piețe și instrumente financiare

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Servicii bancare și asigurări

Cadrul legal și supravegherea piețelor financiare

 

Cum se derulează pregătirea didactică?

 

 • Prin folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoștințelor, în format online/hibrid, bazate pe tehnologiile moderne,
 • Adoptarea de metode eficiente de predare (implicarea specialiștilor în domeniu, cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor experți cu experiență în dezvoltarea noilor tehnologii si aplicarea lor în activitatea economică, financiară);
 • Forme de învățământ diverse, cu frecvență, cu frecvență redusă, sau la distanță

 

Care sunt avantajele absolventului?

 

 • Adaptare cu ușurință la transformările rapide la care este supusă economia națională și globală, adaptare la piața muncii, la meseriile viitorului, printr-o specializare larga in domeniul noilor tehnologii digitale aplicate în domeniul economic.
 • Performanța si apreciere la locul de munca, susținerea evoluției in cariera, asigurarea succesului la locul de muncă actual sau la cel viitor
 • Eficiență, putere de coordonare, inițiativă și control in activitatea profesionala;
 • Echivalare internațională, formare universitara la nivel calitativ internațional si valorifica competențelor în orice entitate economică din România sau din străinătate;
 • Asigurarea bazei pentru dezvoltarea bunăstării personale si a familiei, a aprecierii/respectului in societate si a dezvoltării planurilor de viitor, prin cunoștințele și abilitățile care se dobândesc, ca factori determinanți ai succesului personal

 

Care sunt principalele competențe profesionale dobândite?

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură inovativă, digitală în domeniile economice, financiar-bancare, al activităților entitățile/organizațiile private și publice

 • Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la problemele noilor evoluții tehnologice și economico-financiare
 • Realizarea de lucrări de natură aplicativă ecosistemului digital, al celui economico-financiar la nivelul entităților/organizațiilor private și publice:
 • Execuția de modelări specifice entităților/organizațiilor
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor utilizând noile tehnologii, a comerțului electronic, al activelor intelectuale etc

 

Competențe profesionale ale programului:

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice domeniului financiar și al inovării digitale
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare și a inovării digitale
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară și în cea a inovării digitale
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară și a inovării digitale

 

Competențe transversale oferite:

Competențe transversale ale programului se concretizează în:

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul financiar și al inovării digitale
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind domeniul financiar și cel al inovării digitale
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.
 • Etica si profesionalism - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale.
 • Management de proiect - identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei; realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă.
 • Dezvoltare personală - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

 

Punct de contact si coordonator program:

Lctr.univ.dr.ing.ec. Călin Mihai Rangu

calinrangu@univ-danubius.ro

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti capabili de o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, având capacitatea de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor.

Printre disciplinele studiate se numără: Fiscalitate directă, Aspecte privind procedura fiscală, Contribuții sociale obligatorii, Sancțiuni și căi de contestare, Proceduri și legislație vamală, Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noii
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Analist financiar
 • Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Specialist/analist organizare
 • Asistent analist

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Bibliotecauniversităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Audit și control public și privat

Facultatea de Științe Economice si Administrarea Afacerilor

Domeniul de studii: Contabilitate

Forma de organizare: Master, învățământ cu frecvență

 

Specializarea: Audit și Control Public și Privat

 

Cui se adresează?

 • Economiștilor licențiați în domeniul Contabilitate, Finanțe și Administrarea Afacerilor
 • Celor care doresc să își adauge o nouă specializare celei deja existente (actuali manageri, juriști, specialiști în domenii conexe, specialiști IT, ingineri etc,);
 • Celor care doresc să se adapteze schimbărilor viitorului;
 • Entităților private și instituțiilor publice responsabile, care doresc să își dezvolte și formeze personalul propriu.

Ce se obține?

 • Competențe – cunoștințe si aptitudini de specialitate, noțiuni teoretice și practice, metodele și instrumentele financiare, cu utilizarea lor în practica economică,
 • Capacitatea de integrare și management al schimbărilor/adaptare cu succes în situații survenite în activitatea socială și economică în general și specific entităților economice și instituțiilor publice
 • Adaptarea cunoștințelor și abilităților absolvenților la cerințele de angajare, sau de dezvoltare a carierei
 • Competențe de identificare și înregistrarea operațiunilor specifice auditului și controlului în instituțiile publice, societăților comerciale etc.
 • Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoartelor de audit intern/control intern;
 • Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.
 • Dezvoltarea la un nivel operațional a unei viziuni aprofundate asupra activități de audit în contextul aplicării directivelor europene și standardelor internaționale de contabilitate și audit;
 • Dezvoltarea aptitudinilor în domeniul auditului financiar;
 • Crearea unor abilități de utilizare inteligentă a tehnicilor și metodelor avansate din domeniul contabilității, informaticii de gestiune, auditului și controlului;
 • Capacitatea de analiza și interpretare a unor probleme specifice activității de audit sau control;
 • Capacitatea de aplicare profesională a conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare din domeniul auditului și controlului.

 

Care este curricula?

                   Anul I

                  Anul II

Reglementări contabile conforme cu directivele europene

Managementul și auditul proiectelor europene

Etică și integritate academică

Standarde de audit financiar

Audit financiar – teorie și practică

Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar

Audit public și control intern

Contabilitate și control de gestiune

Cadrul general de prezentare și întocmire a situațiilor financiare

Auditul sistemelor informatice financiar-contabile

Management și audit al resurselor umane

Cercetare științifică în audit și control

Practica de specialitate

Eșantionare în audit

Comunicare în audit în limba engleză

Standarde internaționale pentru misiunile de revizuire

Drept comercial și fiscal

Audit intern al instituțiilor publice

 

Standarde internaționale pentru servicii conexe

 

Cerințe etice cu privire la un audit al situațiilor financiare

 

Cum se derulează pregătirea didactică?

 • Prin folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoștințelor, în format online/hibrid, bazate pe tehnologiile moderne,
 • Adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialiști cu experiență în activitatea de audit și control);
 • Forma de învățământ cu frecvență.

 

Care sunt avantajele absolventului

 • Asigurarea bazei pentru dezvoltarea bunăstării personale și a familiei, a aprecierii/respectului in societate si a dezvoltării planurilor de viitor, prin cunoștințele și abilitățile care se dobândesc, ca factori determinanți ai succesului personal;
 • Performanță și apreciere la locul de muncă, susținerea evoluției în carieră, asigurarea succesului la locul de muncă actual sau la cel viitor;
 • Eficiență, putere de coordonare, inițiativă și control in activitatea profesională;
 • Echivalare internațională, formare universitara la nivel calitativ internațional și valorificarea competențelor în orice entitate publică sau privată din România sau din străinătate;

> Adaptare cu ușurință la transformările rapide la care este supusă piața muncii printr-o specializare largă în domeniul auditului și controlului.

 

Care sunt principalele competențe profesionale dobândite?

 • Atitudinile organizatorice pentru activitatea proprie ca și pentru activitatea echipei pe care o conduce
 • Atitudinile de conducere care contribuie la înfăptuirea procesului managerial la nivel optim
 • Atitudinile de execuție.

 

Competențe transversale oferite:

 • Etica si profesionalism - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale.
 • Management de proiect - identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă.

Dezvoltare personală - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Management financiar public și privat

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti în domeniul managementului financiar public și privat cu o solidă pregătire profesională bazată pe cunoştinţele avansate în domeniul managementului financiar și abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare.

Printre disciplinele studiate se numără: Management strategic al administraţiei publice, Managementul riscurilor financiar-bancare, Managementul sistemelor informaţionale, Politici contabile conforme standardelor internaționale de raportare fiscală, Politici publice europene, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere,Managementul sistemelor informaţionale, Sisteme fiscale comparate, Fiscalitate şi politică fiscală, Expertiză financiară şi contabilă, Diagnosticul şi evaluarea firmei, Managementul portofoliilor publice și private, Etică și integritate academică.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a institu’iilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Inspector financiar-bancar
 • Manager bancă      
 • Analist bancar/ societate de leasing  
 • Consultant bugetar
 • Trezorier
 • Expert in management activitati investitionale
 • Evaluator
 • Cenzor

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Managementul afacerilor în comerț și turism

Necesitatea acestui program de studii rezidă din nevoia permanentă de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă din perspectiva domeniului turism, comerț și servicii.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Management pentru afaceri in comerț si turism, Comerț internațional, Finanţarea afacerilor în comerț și turism, Afaceri şi antreprenoriat în comerț și turism, Managementul destinațiilor turistice, Managementul calităţii în comerţ şi turism.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în managementul afacerilor în comerț și turism
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul afacerilor în comerț și turism
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

Absolvenții programului de studiu îți dezvoltă capacitățile antreprenoriale în domeniul managamentului turismului și serviciilor, managementul comerțului, în domeniul marketing turistic și merchandasing putând ocupa funcții precum analist financiar, asistent analist, specialist organizare, analist organizare.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Shipping International Trade and Finance

The Program offers intellectually challenging courses with a diversity of learning experiences that aim to provide you with the skills and knowledge to operate competently within the maritime industry.
The Program is addressed especially to:
• Individuals wishing to work in senior management of companies in Maritime Transport and International Trade;
• Specialists and future experts in public administration departments related to shipping and international trade;
• Entrepreneurs interested of shipping industry

The specialized competences that master students can acquire after obtaining the master's degree in the specialization are:

Professional Competences:

- Profound knowiedge in the specialized field and within it the theoretica, methodoiogical and practical devebpments specific to International trade and finance from the shipping field;

-Pianning, organization, coordination and control in International trade and finance;

-The integrated use of the conceptual and methodological apparatus, in incomplete defined stuation, in order to solve new theoretical and practical issues;

-The nuanced and meaningful use of criteria and assessment methods to formulate value judgments and to substantiate constructive decisions in international trade and finance from the shipping field;

- Development of professionaland/or research projects, innovatively using a broad range of quantitative and qualitative methods in international trade and finance from the shipping field.

Transversal Competences:

-Performing some professional complex tasks, under conditions of autonomy and professional independence in international trade and finance from the shipping field;

-Assuming management roles / functions of professional groups or of institutions regarding international trade and finance from the shipping field;

-Seif-control in the learning process, the diagnosis of training needs, the reflective analysis of their professional activities.

The program of study for each student is selected from a carefully focused range of options, so that a course can be tailored to his/her previous or current work, or may be designed to widen his/her range of expertise.

The fields of academic interests are:
Commercial exploitation of ships, Techniques of foreign trade, International Economics and Trade, Analysis and policy of shipping markets, Shipping financing. Investment strategies in shipping, Marine insurance. P&I Clubs
The curricula included internships in the first year of study totaling 84 hours during the second semester.

Career Opportunities
The students will specialize in:
• the analysis of shipping markets and cycles,
• chartering and ship-broking practices,
• international trade processes,
• the selection of alternative shipping finance and investment methods as well as
• the development, implementation and appraisal of shipping related risk management strategies.

The students will also gain exposure to the structure and operations of financial markets and institutions, securities trading, corporate transactions, valuation and investment strategies.

Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Misiunea programului de studii universitare de master Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității constă în formarea de specialişti care să aibă cunoştinţe avansate în domeniul administrării afacerilor în turism și industria ospitalității, capabili să se adapteze cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale Uniunii Europene promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism și totodată atragerea studenţilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare menite să contribuie la extinderea cunoașterii.
Printre disciplinele studiate se numără:Antreprenoriat în turism și industria ospitalității, Politici și strategii de dezvoltare în turism și industria ospitalității, Tehnici promoționale în turism, Managementul destinațiilor turistice, Dezvoltare locală și regională în turism și industria ospitalității/ Comportamentul consumatorului de servicii turistice, Prețuri și tarife în turism și industria ospitalității/ Legislație în turism și industria ospitalității, Itinerarii culturale și sisteme turistice europene/ Tehnologie culinară.
Competente profesionale
• Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare turism si în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice administrării afacerilor în industria ospitalităţii;
• Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii turistice şi în industria ospitalităţii;
• Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
• Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive în cadrul afacerilor în turism şi industria ospitalităţii;
• Elaborare de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative
Competențe transversale
• Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;
• Asumarea unor roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul turismului şi industriei ospitalităţii;
• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.
Oportunități în carieră:
Absolvenții programului de studiu îți dezvoltă capacitățile antreprenoriale și vor avea capacitatea:
să managerieze activități din domeniul turismului și industria ospitalității
să elaboreze strategii legate de activitatea turistică și industria ospitalității
să elaboreze și evalueze strategii de gestionarea riscurilor din domeniul turismului și industria ospitalității
să implementeze strategii de gestionare a riscurilor legate de activitatea de turism și servicii industria ospitalității

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.