fbpx

Documente Directoare

Documente directoare europene

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) - Conferința Ministerială de la Erevan, 14-15 Mai 2015

Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012

Declaraţia Budapesta-Viena 12.03.2010

Comunicatul de la Leuven-Louvain-la-Neuve 28-29.04.2009

Comunicatul de la Londra 18.05.2007

Comunicatul de la Bergen, din 19.05.05

Comunicatul de la Berlin, din 19.09.03

Comunicatul de la Praga, din 19.05.01

Declarația de la Bologna, din 19.06.99

Declarația de la Sorbona, din 25.05.98

 

Documente directoare naționale

1. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale cu adăugiri și modificări ( OG 9/2018 de modificare și completare a unor acte normative în domeniul educației ș.a);

2. Ordonanta 75/2005 privind asigurarea asigurarea calității aprobată cu modificări și completări de Legea 87/ 2006 varianta actualizată 2018;

3. Codul Asigurarii Calitatii

4. Hotărârea nr. 1011_2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior

5. Hotărârea nr. 404_2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat

6. Legea consorțiilor universitare nr. 287_2004

7. Legea nr. 288_2004 privind organizarea studiilor universitare

8. Ordinul nr. 4945_2012 privind domeniile și programele de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS organizate în cadrul instituțiilor de învatamant superior

9. Ordinul nr. 5146_2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

10. Ordinul 5.618/2019 de modificare și completare a ordinului nr. 6.102/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;

11. Ordinul nr. 3475_2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

12. Ordinul 3131_2018 privind includerea în planurile de învățământ la toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior a cursurilor de etica si integritate academica

13. Metode de organizare a programelor de formare psihopedagogică in departamentele de specialitate in cadrul instituțiilor învățământ sup. acreditate în vederea certificării competențelor pt. profesia didactica

14. Ordinul nr. 5140_2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

15. Regulamentul de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România din 21.05.2018

16. Ordonanța de urgență 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

17. Ordinul 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în învățământul superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României

18. Ordinul 4266/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

19. Ordinul 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România

20. Ordinul 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru , privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență , de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016

21. Ordinul 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini, începând cu anul școlar 2017-2018, aprobată prin O 3473/2017

22. Hotărârea nr. 883/ 2018 de modificare și completare a HG 457/ 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;

23. Hotărârea nr. 902/ 2018 de aprobare a Metodologiei-cadru de organizare și desfăşurare a examenului de promovare în cariera didactică în învățământul superior;

24. Ordinul nr. 3063/ 2020 de modificare și completare a ordinului 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior;

25. Ordinul nr. 5.664/ 2019 de modificare și completare a ordinului nr 6.125/ 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;

26. Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior;

27. Ordinul nr. 5922/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

28. Ordinul nr. 4129/ 2018 de modificare și completare a ordinului nr. 3850/ 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

 

Documente directoare ale universităţii

1. CARTA

2. CODUL ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE

3. Codul asigurării calităţii

4. Regulament de organizare si functionare al Universitatii Danubius din Galati (RG-21 Ed. 5)

5. Regulament intern (RI-01 Ed. 8)

6. Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.8)

7. Regulament de funcţionare a Departamentului de Asigurare a Calităţii (RG-04 Ed. 4 R1)

8. Plan strategic dezvoltare UDG 2016-2020

9. Regulament de Evaluare și Asigurare a Calităţii Educației (RG-18 Ed. 3)

10. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante (RG-12 Ed.8 R1)

11. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 Ed. 2)

12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de mastera (RG-27 Ed. 2)

13. Regulament de evaluare a activităţii studenţilor (RG-13 Ed. 3)

14. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale UDG (RG-10 Ed. 5)

15. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UDG (RG-17 Ed. 2)

16. Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate (RG-11 Ed. 5)

17. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de administratie al UDG (RG-47 Ed.2)

18. Regulamentul de functionare a Comisiei de Etica universitarea din cadrul UDG (RG-46 Ed.1)

19. Manualul calitatii Ed.10 R1

 

Raportul privind starea Universităţii Danubius

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2021-2022 - RO

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2021 - 2022 - EN

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2020-2021 - RO

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2020-2021 - EN

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2019-2020

Raportul Rectorului privind Starea Universității "Danubius" din Galați - pentru anul universitar 2018-2019

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2017-2018

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2016-2017

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2015-2016

 

PLAN OPERAȚIONAL 2022-2023

PLAN OPERAȚIONAL 2021-2022

PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021

PLAN OPERAȚIONAL 2019-2020

PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017

PLAN OPERAŢIONAL 2015-2016

 

Raport la Planul Operational 2021-2022

Raport la Planul Operational 2020-2021

Raport la Planul Operational 2019-2020

Raport la Planul Operational 2018-2019

Raport la Planul Operational 2017-2018

Raport la Planul Operational 2016-2017

Raport la Planul Operational 2015-2016

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.