fbpx

Proiecte finalizate

"Orientare digitală: software de consultanţă personalizată în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale"

Acronim: DIGI-GUIDANCE

Finanțare: Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci, Multilateral project – Transfer of Innovation (TOI)

Beneficiar şi parteneri: Universitatea „Danubius"- în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centro Studi Pluriversum srl din ltalia, DEP Institut S.L din Spania, Cascaid Ltd din Marea Britanie, Universita' Degli Studi Di Camerino din Italia, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Bistriţa-Năsăud, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Fundaţia Satean din Brăila.

Perioadă de implementare: 24 luni (01.11.2013 – 31.10.2015)

Obiectiv proiect: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.

Produsul este destinat:

- Sistemului de învățământ public și privat în scopul promovării cunoașterii ocupațiilor și orientării în vederea integrării pe piața muncii la finalizarea traseului educațional.

- Centrelor de formare profesională acreditate ANC în scopul orientării cursanților către profesii cerute pe piața muncii.

- Serviciilor de Ocupare a Forței de Muncă, fiind un instrument util în vederea orientării/reorientării profesionale a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

- Centrelor de informare, orientare și consiliere în scopul furnizării de informații detaliate și actualizate privind ocupațiile.

Activități proiect - procesul de transferare a modelului şi a instrumentului a prevăzut următoarele acţiuni:

- Identificarea şi analiza nevoilor grupului-ţintă prin intermediul unei analize preliminare a contextului de referinţă;

- Selectarea şi analiza conţinuturilor inovative prin studiul modelului şi analiza diferitelor versiuni ale instrumentelor dezvoltate în alte ţări;

- Adaptarea instrumentelor prin integrarea conţinuturilor specifice necesare folosirii lor în context naţional şi sectorial;

- Traducerea lingvistică, cu adaptările necesare;

- Transmiterea modelului către partenerii naţionali şi utilizarea lui în structuri şi contexte potrivite;

- Acţiune specifică pentru optimizarea modelului în contexte diferite;

- Evaluarea şi diseminarea rezultatelor.

Link site proiect: http://www.digi-guidance.ro/

Platformă virtuală interactivă de consiliere și orientare în carieră: CAREER4U

Facebook: Pagină de social-media creată și valorificată de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

 

"UNI4-4 - Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificărilor Universitare şi Valorificarea Competenţelor Informale"

Finanţare: 9.690.000 lei, din care 9.488.000 reprezintă valoarea nerambursabilă oferită prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Beneficiar şi parteneri: Universitatea "Danubius", în calitate de beneficier şi partenerii săi, Universitatea Româno – Americană – Bucureşti, Universitatea George Bacovia – Bacău, Universitatea de Vest – Timişoara, Universita deli Studi di Camerino – Italia, Universitatea Toulouse - Franţa, Universitatea Dortmund – Germania şi Universitatea Chania – Grecia, S.C. CISPRO S.R.L şi SIDA S.R.L Italia,

Perioadă de implementare: 01.12.2010-30.11.2013.

Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studio prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri progesionale de pe piaţa muncii), în contextual constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.

Activități proiect: Conferinţe, workshop-uri, seminare de formare destinate operatorilor universitari, cu precădere a celor angajaţi în procesele de asistenţă personalizată pentru studenţi, cursuri pentru dezvoltarea competenţelor transversale, organizarea unui amplu eveniment, Ziua Carierei, precum şi editarea unor manuale dedicate informării studenţilor despre carieră, dar şi construirea Platformei Business Games sunt doar o parte din activităţile realizate şi rezultatele obţinute din implementarea acestui proiect.

Link site proiect: https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=ro

 

"Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii"

Beneficiar şi parteneri: Ministerul Educației Naţionale – în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Centrul Național de Pregătireîn Statistică, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale şi ÖSBConsulting GmbH din Austria.

Obiective proiect: Îmbunătăţirii adaptării sistemului de învăţământ superior la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă transformare, prin metode precum dezvoltarea, testarea / pilotarea şi implementarea unor noi instrumente, proceduri, metodologii şi mecanisme pentru creşterea capacităţii acestui sistem de a conştientiza starea sa actuală şi de a anticipa evoluţia cererii de pe piaţa muncii la nivel sectorial, local şi multi-regional.

Activităţi proiect:

Crearea unui sistem integrat care să permită monitorizarea participării şi frecventării învăţământului universitar şi postuniversitar, dar şi evaluarea calităţii inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Dezvoltarea, actualizarea și managementul de baze de date în vederea creării unei rețele de colectare de date calitative și cantitative, permanente și funcționale, prin intermediul unei platforme web-based de cooperare între învățământul universitar și operatorii de pe pentru piața muncii;

Elaborarea de instrumente, proceduri și metodologii ce vor îmbunătăți și actualiza permanent cunoștințele și competențele furnizate de către sistemul de educație universitară cu cerințele pieței muncii;

Formarea personalului interesat în dezvoltarea, testarea/pilotarea și implementarea unor instrumente, proceduri,metodologii și mecanisme de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii la nivelul celor 50 de universități participante;

Realizarea de studii/analize/rapoarte de prognoză utile pentru gestiunea previzională a educației universitare corelate cu dinamica pieței muncii, în vederea (re)definirii programelor de studii și a unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.
Link site proiect: www.insert-student.ro

Proiecte în derulare

Proiectul Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial - M.E.D.I.I.A

Beneficiar: Universitatea “Danubius” din Galați

Parteneri P1: Fundația Satean

Numărul de identificare POCU/320/6/21-122859

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Perioada februarie 2019 – august 2021

Site-ul proiectului poate fi accesat aici.

Facebook: Proiectul Mediia

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.