Danubius News

ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAȚIE ONLINE

În atenţia absolvenţilor studiilor universitare de masterat ai Facultății de Drept, specializările:

Dreptul Uniunii Europene/Drept Comunitar, Drept şi Administraţie Publică Europeană, Ştiinţe Penale, Carieră Judiciară, Dreptul Comunităților Virtuale

 

Susţinerea Examenului de Disertaţie va avea loc, ON-LINE,

în zilele de 7 și 8.05.2020, ora 9.00

 

Înscrieri în perioada:

27.04.2020 - 5.05.2020

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de disertatie online va fi completat, astfel: 

 

De către absolvent (A), de secretariat (B) și de către cadrul didactic îndrumător (C),  astfel:

A.  Pentru înscriere, absolventul este rugat să completeze și să transmită la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., următoarele documente semnate și scanate:

1. FIȘĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE (se descarcă de pe site-ul universității*); 

2. REGISTRU DE EVIDENȚĂ ABSOLVENȚI MASTER ANGAJAȚI (se descarcă de pe site-ul universității*); 

3. DECLARAȚIE de autenticitate și originalitate a lucrării de disertație (se descarcă de pe site-ul universității*)

4. Informare GDPR (se descarcă de pe site-ul universității*)

5. CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI pentru susținerea examenului de disertație (o puteți plati online la bancă); 

6. CARTE DE IDENTITATE – copie 

B. Secretariatul va adăuga dosarului examenului de disertație online următoarele documente (doar dacă există la dosarul de student, în caz contrar, absolventul are sarcina predării către secretariat):

7. DIPLOMA DE LICENŢĂ** în original şi numai dacă este cazul, copie după anexa nr. 1 la diploma de licenţă (privind rezultatele la licenţă); 

8. SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ SAU FOAIA MATRICOLĂ – copie;

9. DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie față/verso (dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);

10. FOAIA MATRICOLĂ LICEU – copie față/verso (dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);

11. CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată 

12. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - copie şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau de prenume – în copie;

13. FIŞA DE LICHIDARE (semnată şi ştampilată) de casierie și bibliotecă***.

C. Cadrul didactic îndrumător va adăuga la dosarul examenului disertație (prin transmitere la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.):

14. REFERAT semnat de cadrul didactic îndrumător;

15. RAPORT ANTIPLAGIAT (din programul antiplagiat) semnat de cadrul didactic îndrumător;

16. LUCRARE DE DISERTAŢIE care a fost verificată în programul antiplagiat, în format electronic 1 EXEMPLAR, (cu denumirea disciplinei scrisă pe prima pagină).

Listele candidaților înscriși să participe la examenul de disertație desfășurat în mediul online, se vor afișa, cu 24 de ore înainte de începerea examenului, pe website-ul Universității Danubius, pe Platforma Danubius online și la sediul Universității, împreună cu programarea pe ore și zile, acolo unde este cazul.

 

DETALII, SECRETARIAT: 0733180161;

EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Conducerea Facultății vă dorește

Succes!


* Pot fi descărcate de pe siteul: http://www.univ-danubius.ro/examene/examenul-de-disertatie
**Înscrierea se poate face doar dacă diploma de licență există la secretariat în original
*** Dacă acestea pot fi eliberate.


ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE CADRE DIDACTICE DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE SOLICITĂ PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

INFORMARE

Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de LIDER în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice care activează la universitățile participante la proiect.

GRUP ȚINTĂ12 cadre didactice implicate în programul de schimb de experienţă și diseminare de bune practici, însoțite de un expert.

B. Universitatea Danubius din Galați: 3 cadre didactice de la facultățile de Drept, Științe Economice, Comunicare și relații internaționale, însoțite de un expert (CPP)

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați: 3 cadre didactice de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

P4. Universitatea Valahia din Târgoviște: 3 cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria

P5. Universitatea Ovidius din Constanța: 3 cadre didactice de la facultățile de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Sisteme și Echipamente Navale, Instalații și Echipamente Portuare și Marine, Autovehicule Rutiere, Ingineria Sudării, Energetica Industrială.

 

Înscrierea cadrelor didactice pentru participarea la această activitate se va realiza prin depunerea unei cereri și a dosarului de candidatură la sediul unde activează, la CPP și/sau expertul organizare schimb de experiență de la fiecare partener implicat. Cererea va fi avizată și datată de persoana care a primit dosarul.

Operaţiunea de înregistrare și depunere a Dosarelor de candidatură se poate realiza și în format electronic, procedură recomandată în condițiile actuale – prelungire stare de urgență, decretată în România pentru 30 zile, începând cu data de 15 aprilie 2020 (Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020).

Toate documentele în format hârtie vor fi scanate şi transmise pe e-mail, pe adresa CPP și/sau expertului organizare schimb de experiență de la sediul unde își desfășoară activitatea cadrul didactic din GT.

Perioada depunerii dosarelor de către cadrele didactice din GT care solicită participarea la acest program: 30 aprilie 2020 – 20 mai 2020.

ABREVIERI: Coordonator perfecționare profesională – CPP; Experți organizare schimburi de experiență (ExOSE): ExOSE1 (P3), ExOSE2 (P4),  ExOSE3 (P5); Beneficiar – B; Grup țintă – GT; Responsabil grup țintă – RGT

CONȚINUTUL DOSARELOR DE CANDIDATURĂ DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DIN GT

Dosarele de candidatură vor cuprinde, pe lângă actele existente deja pentru fiecare cadru didactic din grupul țintă al proiectului (documente de înregistrare în grupul țintă, inclusiv Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal și Declarație de evitare a dublei finanțări), cel puțin următoarele documente:

 • Adeverință de înscriere în GT, eliberată de Expertul GT (formular existent);
 • Cerere de înscriere (Anexa la Metodologie);
 • CV actualizat;
 • Atestat/certificat limbă străină;
 • Eseu realizat de candidat (conform art. 19 alin. 4 din Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar).

Nerespectarea conţinutului dosarului şi/sau a termenului de depunere atrag după sine excluderea din grupul ţintă şi înlocuirea cu alte cadre didactice participante la selecţie, în ordinea punctajelor obţinute la evaluarea dosarului.

 

CRITERII DE SELECȚIE pentru cadrele didactice înregistrate în grupul țintă care solicită participarea la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici:

(1) Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului, conform cerințelor expuse în prezenta metodologie, având ca finalitate atingerea rezultatelor așteptate. (Anexa la Metodologie).

(2) Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, în principal limba engleză.

(3) Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului.

(4) Prezentarea în format scris a unui Eseu realizat de către fiecare candidat, în care să expună următoarele:

 • Sinteză privind aspectele definitorii pentru programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici, în contextul proiectului.
 • Prezentarea responsabilităților care revin cadrelor didactice din grupul țintă care vor efectua vizita, termene aferente, interacțiuni cu factorii responsabili din cadrul activității.
 • Proiecte/contracte cu tematică asemănătoare la care a participat și modul în care poate utiliza experiența acumulată.
 • Așteptări referitoare la vizita transnațională, sub aspectul formării pedagogice, îmbunătățirii competențelor, domeniilor și materialelor pe care este interesat să le consulte etc.
 • Propuneri privind conținutul unui ghid de bune practici la care va trebui să-și aducă o contribuție directă și precizarea modalităților concrete de diseminare a ghidului de bune practici, propuse de candidat pentru perioada ulterioară efectuării vizitei (publicații, conferințe etc.).

Eseul realizat de fiecare candidat va avea max. 4 pagini A4 scrise de mână.

 

Surse de informare:

- Contractul POCU/379/6/21/-124635, cu toate completările şi modificările ulterioare, inclusiv anexele sale;

- POCU, Cerere de finanțare Proiect Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635

- Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar (document intern proiect).

 

Date de contact

 

Funcția în proiect/instituția

Nume, prenume

Adresă e-mail

site / pagina de Facebook

CPP (B)/ Universitatea Danubius din Galați

Dragomir Georgeta

 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ

ExOSE (P3)/ Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Vîrlănuță Florina Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte/7565-anunt-completare-grup-tinta-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-pocu-379-6-21-124635

ExOSE (P4)/ Universitatea Valahia din Târgoviște

Stan Mihail Florin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ExOSE (P5)/ Universitatea Ovidius din Constanța

Topalu Ana Maria

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://imim.univ-ovidius.ro/proiecte-in-derulare/activ

 https://www.facebook.com/ fimim.ovidius/

 https://www.facebook.com/ ProiectActiv/

Responsabil GT (B)

Drăgănescu Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

 

Coordonator perfecționare profesională,

Dragomir Georgeta

 

Avizat,

Drăgănescu Oana - Responsabil GT

 

footer v2 ue activ


SELECȚIE ȘI RECRUTARE GRUP ȚINTĂ CADRE DIDACTICE ÎN PROIECTUL ACTIV - „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

SELECTIE SI RECRUTARE GRUP TINTA CADRE DIDACTICE IN PROIECTUL ACTIV
„Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

Universitatea „Danubius” din Galați, in calitate de LIDER in cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice din cadrul facultatilor Universitatii Danubius.

           Grupul țintă– cadre didactice va fi recrutat  de la următoarele facultăți:

 •  Facultatea de Drept;
 •  Facultatea de Științe Economice;
 •  Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale.

            Activitățile proiectului pentru cadre didactice:

 •  Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar:

- program de dezvoltare de competențe didactice;

- programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici;

- alte activități.

            Principiile recrutării grupului țintă:

 •  Principiul egalității de șanse;
 •  Principiul nondiscriminării: se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vȃrstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Documentele necesare înscrierii cadrelor didactice în grupul țintă (GT):

 • copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a Romȃniei – SE, SM, NE);

• adeverință de angajat al UDG;

• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

• cerere de înscriere (cu toate anexele);

• alte documente care demonstrează eligibilitatea pentru grupul țintă: CV semnat pe fiecare pagina, din care să rezulte:

 • implicarea în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și
 • specializarile la care predau (să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI)

Depunerea dosarelor:

            Cadrele didactice din învățămȃntul superior (UDG) interesate de proiect vor putea să își depună dosarele de înscriere (formularele completate olograf, semnate și scanate) prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Pe baza documentelor depuse, cadrele didactice din învățămȃntul superior vor fi selectate și înscrise în grupul ţintă. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecție conduce automat la neînscrierea candidatului în GT al proiectului.

Criteriile de selecție pentru grupul țintă – cadre didactice:

 • experiență în dezvoltarea de programe de studii universitare;
 • specializările la care predau să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI;
 • disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
 • evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
 • principiul „primul venit – primul servit”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați experții GT: Frigioiu Mihaela și Munteanu Cristinel.

Date de contact Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Avizat, Draganescu Oana, Responsabil GT


ANEXE

ANEXA 4. Declaratie de evitare a dublei finantari

ANEXA 5. Declaratie apartenenta GT

ANEXA 6. Declaratie de disponibilitate

ANEXA 7. Cerere inscriere GT

Anexa 8.

footer v2 ue activ


PENTRU STUDENȚI! AJUTOR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 – Programul Euro 2020 vă acordă posibilitatea de a obține  ajutor de la stat în vederea achiziționării unui calculator, potrivit prevederilor Legii nr. 269/2004 aprobată prin HG nr. 1294/ 2004 și completată prin HG nr. 225/2020.

Condițiile necesare pentru primirea unui asemenea ajutor de la stat pot fi vizualizate accesând următorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212474.

Calendar: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224536

Modelul de cerere: ANEXA 2 : http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212474

În cazul în care îndepliniți condițiile prevăzute în legislația  menționată, puteti transmite cererile și documentele doveditoare, PÂNĂ PE DATA DE 17 APRILIE, prin curierat sau prin intermediul poștei electronice , la secretariatul facultății la care sunteți student.

Vă dorim succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.