Facultatea de Psihologie și Științe Biomedicale

Decan

Facultatea de Psihologie și Științe Biomedicale

Misiunea Facultăţii de Psihologie și Științe Biomedicale este de a forma specialişti pregătiţi să ofere diferite categorii de servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale
Decan,
Conf. univ. dr. Filip Stanciu

Scopul constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate, în anul II si III de studiu, care se realizează în cadrul unor cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie, conform convenţiilor încheiate. Aceste arii de competentă vor oferi studenților posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea psihologică, predare, consiliere individuală sau de grup şi în diverse medii care abordează problemele umane, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, economia, sportul, activitatea juridică etc.

Studenţii care vor urma specializarea Psihologie vor fi capabili de încadrare eficientă la nivelul pieţei muncii naţionale şi internaţionale deoarece:
•    îşi vor forma deprinderile de analiză, evaluare şi abordare a individului, de analiză a grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
•    îşi vor dezvolta capacitatea de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse domenii de activitate practică;
•    îşi vor dezvolta abilităţile de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.
La finalul studiilor, absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale, specialitatea Psihologie se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a fenomenului psihosocial etc.

Posibile traiectorii în carieră
Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:
•    Psiholog
•    Psiholog în specialitatea psihologie clinică
•    Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
•    Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională
•    Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
•    Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
•    Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere scolară și vocațională
•    Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
•    Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
•    Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
•    Psihopedagog
•    Expert poligraf
•    Psiholog școlar
•    Cercetător în psihologie
•    Asistent de cercetare în psihologie
•    Cercetător în psihopedagogie specială
•    Asistent de cercetare în psihopedagogie specială
•    Terapeut ocupațional


Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice psihologiei și științelor socioumane în general.
 • Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice, prin utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor de bază din domeniu.
 • Construirea de modele specifice domeniului psihologie, prin aplicarea principalelor abordări teoretice și experimentale.
 • Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie (comportamentală, biologică, cognitive, evoluționistă, umanistă, psihodinamică și socioculturală).
 • Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului și ale proceselor mentale la diferite niveluri.
 • Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie.
 • Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Dezvoltare din prima zi a studenției

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat şi a criteriilor stabilite de senatul universităţii în baza normelor proprii.

Înmatricularea în anul I se face în baza deciziei rectorului, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Înmatricularea se finalizează prin contractul de şcolarizare.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.