fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Programe de formare continuă

Programul de formare continua “Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale” este organizat în baza OMECTS nr. 5564/2011 și acreditat prin OMEC nr. 4925/10.08.2020 și are ca grup ţintă: personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată cu OUG nr. 49/2014.

Forma de învăţământ: online - 33% online, online meeting 67%

Durata programului (nr. ore): 89 ore (2,5 luni)

 

Obiectivele generale ale programului de formare continuă ”Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale”, în concordanță cu analiza de nevoi sunt:

  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a finalităților specifice învățământului inclusiv, a modalităților de realizare a incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a particularităților specifice elevilor cu cerințe educaționale speciale, a specificului fiecărui tip de deficiență în vederea eficientizării activității didactice.
  • Formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a utiliza conceptele specifice educației speciale/incluzive, de a desfășura activități instructiv-educative cu aceștia, de a le monitoriza dezvoltarea psihointelectuală și socioafectivă.
  • Abilitarea personalului din învățământ în metodologia activității în domeniul educației speciale.

Competenţele generale obținute în urma parcurgerii acestui program sunt:

  • Promovarea educației incluzive și a rolului acesteia în asigurarea accesului la educație a elevilor cu cerințe educaționale speciale
  • Identificarea unor strategii eficiente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse tipuri de deficiențe ca urmare a înțelegerii conceptelor specifice din domeniul educației speciale
  • Aplicarea de planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu cerințe educaționale special în cadrul unor activități practice

 

Se vor efectua 3 module:

  • Modul 1 – Educația incluzivă
  • Modul 2 – Intervenția psihopedagogică specifică adaptată pentru diferite tipuri de deficiențe
  • Modul 3 – Planuri de intervenție personalizată pe diferite tipuri de deficiențe

 

Evaluarea finală se va realiza prin susținerea în ședință publică a unui proiect sau a unei teme din portofoliul realizat. Aprecierea portofoliilor și a susținerii proiectului/temei/lucrării, se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Pentru promovare cursanții trebuie să obțină calificativul minim „Bine” (B).

Actele necesare pentru înscriere sunt:

-fișă de înscriere;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-copie a cărţii de identitate;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

- adeverinta care sa ateste ca participantul la admitere este cadru didactic de predare în învățământul preuniversitar;

-Curriculum Vitae

Responsabilul programului de formare continuă: conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara

 

Taxa de înscriere: 200 lei; Taxa de școlarizare: 1800 lei

Fișa de înscriere program de formare continua

Declaratie autenticitate acte de studii, alte acte depuse in copie

Nota de informare prelucrare date personale

 

Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Atestatul de formare continuă a personalului didactic.

 
© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.