Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Programe de formare continuă

Programul de formare continua “Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale” este organizat în baza OMECTS nr. 5564/2011 și acreditat prin OMEC nr. 4925/10.08.2020 șiare ca grup ţintă: personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completaă cu OUG nr. 49/2014.

Forma de învăţământ: online - 33% online, online meeting 67%

Durata programului (nr. ore): 89 ore (2,5 luni)

 

Obiectivele generale ale programului de formare continuă ”Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale”, în concordanță cu analiza de nevoi sunt:

  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a finalităților specifice învățământului inclusiv, a modalităților de realizare a incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a particularităților specifice elevilor cu cerințe educaționale speciale, a specificului fiecărui tip de deficiență în vederea eficientizării activității didactice.
  • Formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a utiliza conceptele specifice educației speciale/incluzive, de a desfășura activități instructiv-educative cu aceștia, de a le monitoriza dezvoltarea psihointelectuală și socioafectivă.
  • Abilitarea personalului din învățământ în metodologia activității în domeniul educației speciale.

Competenţele generale obținute în urma parcurgerii acestui program sunt:

  • Promovarea educației incluzive și a rolului acesteia în asigurarea accesului la educație a elevilor cu cerințe educaționale speciale
  • Identificarea unor strategii eficiente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse tipuri de deficiențe ca urmare a înțelegerii conceptelor specifice din domeniul educației speciale
  • Aplicarea de planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu cerințe educaționale special în cadrul unor activități practice

 

Se vor efectua 3 module:

  • Modul 1 – Educația incluzivă
  • Modul 2 – Intervenția psihopedagogică specifică adaptată pentru diferite tipuri de deficiențe
  • Modul 3 – Planuri de intervenție personalizată pe diferite tipuri de deficiențe

 

Evaluarea finală se va realiza prin susținerea în ședință publică a unui proiect sau a unei teme din portofoliul realizat. Aprecierea portofoliilor și a susținerii proiectului/temei/lucrării, se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Pentru promovare cursanții trebuie să obțină calificativul minim „Bine” (B).

Actele necesare pentru înscriere sunt:

-fișă de înscriere;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-copie a cărţii de identitate;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

- adeverinta care sa ateste ca participantul la admitere este cadru didactic de predare în învățământul preuniversitar;

-Curriculum Vitae

Responsabilul programului de formare continuă: conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara

 

Taxe inscriere 100 lei, Taxă de scolarizare:1200 lei

Fișa de înscriere program de formare continua;

Declaratia de consimtamant;

Declaratie autenticitate acte de studii, alte acte depuse in copie.

 

Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Atestatul de formare continuă a personalului didactic.

Programul de formare psihopedagogică nivelul I (inițial) se poate urma pe parcursul studiilor de licenta, insa doar incepand cu anul I al unei facultăți din cadrul universității noastre, în specializarea la care a fost admis.

Persoanele care nu s-au inscris in anul I, vor putea opta pentru modulul de formare  psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică in regim postuniversitar, dacă au absolvite studiile universitare de licenta.

Universitatea Danubius școlarizează in regim postuniversitar, pentru modulul de formare psihopedagogică nivel I (inițial), doar absolvenți ai programelor de studii universitare de licența cu specializările existente la universitatea noastră sau compatibile cu acestea:  Economia Comerțului Turismului si Serviciilor, Finanțe și Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Informatică, Drept, Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie.  

Programul de formare psihopedagogică nivelul II (aprofundat) se poate urma pe parcursul studiilor de masterat, insa doar incepand cu anul I, în programul/specializarea la care a fost admis și dacă poseda certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivel I (inițial) și sunt absolventi de studii de licenta într-o specializare / program de studii absolvit în acelasi domeniu cu domeniul programului de master la care este student.

De asemenea,  D.P.P.D. scolarizează in regim postuniversitar pentru modulul de formare psihopedagogică nivel II (aprofundat), absolvenți ce poseda certificat de absolvire a modulului nivel I (inițial), care sunt absolventi de studii de licenta și de masterat, ambele  in acelasi domeniu și existent/ acreditat în cadrul instituției noastre, adică din domeniile: Drept, Finanțe, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Științe ale Comunicării, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie, Informatică sau interdisciplinare dacă este cazul, dintre acestea.

Taxa de înscriere : 100 de lei, Taxa de școlarizare: 2080 de lei/modul (platibili pe parcursul celor 3 sau 4 ani universitari, funcție de perioada de școlarizare, cazul pe parcursul studiilor de licență sau 1 an universitar, cazul cursanților care studiază în regim postuniversitar).

Calendar de admitere

 

Actele necesare, pe nivele, regimuri de studii, sunt cele de mai jos:

(a) Nivelul I-PE PARCURSUL STUDIILOR DE LICENȚĂ, forma de învățământ cu frecvență:

- fișă de înscriere;

- adeverință de student la un program de studii universitare de licenţă (în primele 10 zile de la data admiterii în anul I de studiu, dosarul se completează cu adeverința de student);

- copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

- copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

- copie a cărţii de identitate;

- certificatul medical (adeverință medicală) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

 

(b) Nivelul I- în regim POSTUNIVERSITAR

-fișă de înscriere;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-certificatul medical (adeverință medicală) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-copie a cărţii de identitate;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

 

(c) Nivelul II- PE PARCURSUL STUDIILOR DE MASTERAT, forma de învățământ cu frecvență:

-fișă de înscriere;

-adeverinţă de student în anul I la un program de studii universitare de master din același domeniu cu cel al studiilor de de licenţă, original;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie a certificatului de absolvire a Nivelului I / adeverință de absolvire, cu mențiunea specializării absolvite;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-copie a cărţii de identitate;

-certificatul medical (adeverință medicală) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

Nivelul II- în regim POSTUNIVERSITAR

-fișă de înscriere;

-adeverinţă de absolvire a unui program de studii universitare de master (pentru promoția 2020) absolvit în același domeniu cu cel al studiilor de de licenţă sau copie legalizată a diplomei de master (după caz) sau conform cu originalul;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie a certificatul de absolvire a Nivelului I/ adeverință de absolvire, cu mențiunea specializării absolvite;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-copie a cărţii de identitate;

-certificatul medical (adeverință medicală) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

- pentru cei care au absolvit un liceu pedagogic beneficiază de prevederile art. 238, alin (1^2), teza a II-a din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care dispune: „ Pentru absolvenții liceelor pedagogice și Colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I” și vor trebui in loc de certificat nivelul I sa depună cererea de solicitare a înscrierii la nivelul II atasată mai jos;

Fișa de înscriere program psihopedagogic;

Chestionar motivational;

Declaratia de consimtamant;

Declaratie autenticitate acte de studii, alte acte depuse in copie;

Cerere solicitare inscriere nivel II in baza art. 238 din Lg Ed. Nat. nr. 1-2011.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.