Image

Departamentul Internațional

Mobilități de formare pentru personalul academic și non-academic

Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de formare Erasmus:
a. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare, care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator, din cadrul Universității "Danubius";
b. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității "Danubius", indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;
c. Poate participa la selecție personalul non-academic angajat în cadrul Universității "Danubius", indiferent de domeniul de activitate;
d. Candidații trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Erasmus+ / SEE sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați permanenți ai Universității "Danubius";
e. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engeză, franceză, italiană etc.).

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
CV-ul actualizat (în limbile engleză și română).
Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius".
Training Program, pentru mobilitățile de formare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.
Candidații pot opta pentru o singură universitate/instituție gazdă, astfel încât fiecare candidat nu poate depune la dosar decât un singur Training Program.

Criteriile în funcție de care se va realiza selecția sunt următoarele (maximum 40 de puncte):
CV: maximum 5 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.) – pondere în punctajul total 10%;
Scrisoare de motivație: maximum 10 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim importanța planului de activități propus de candidat pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius") – pondere în punctajul total 20%.
Training Program: maxim 25 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate) – pondere în punctajul total 50%.
Puncte de prioritate adiționale:
Prioritate aplicabilă pentru Programele Erasmus și SEE: Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus sau SEE în anii anteriori vor primi suplimentar 10 puncte.
Prioritate aplicabilă Programului SEE: Conform Ghidului Candidatului SEE vor primi 8 puncte suplimentare candidații care se încadrează în următoarele categorii: candidați până în 35 de ani, candidații de etnie romă și candidații cu nevoi speciale.

Pregătirea mobilității
După stabilirea beneficiarilor mobilităților STA și STT vor fi derulate următoarele etape în vederea organizării mobilității:
Biroul de Programe Europene va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
Biroul de Programe Europene va transmite beneficiarilor datele de contact ale universității/instituției gazdă în vederea stabilirii de comun acord a perioadei mobilității și a aprobării Teaching/Training Program.
Biroul de Programe Europene va invita beneficiarul pentru semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității STA/STT obținute în urma selecției. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul poate virat într-o tranșă de 100% sau în două tranșe, potrivit prevederilor din contractul financiar.
Beneficiarul are obligația să își organizeze mobilitatea (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc).

Pe perioada deplasării, fiecare cadru didactic sau personal non-didactic își va asigura un înlocuitor, respectiv o persoană care să-i preia atribuțiile didactice sau administrative. În cazul cadrelor didactice, activitățile de predare, seminarizare sau laborator care se suprapun perioadei de mobilitate se vor reprograma.
La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Programe Europene documentele care atestă efectuarea mobilității, respectiv: Certificat de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă, biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.), Raportul final narativ.
Certificatul final de participare trebuie să ateste perioada exactă a mobilității, care trebuie să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar. Dacă beneficiarul mobilității nu a respectat perioada contractuală, realizând o mobilitate cu durată mai scurtă decât cea prevăzută, va fi obligat să returneze integral grantul primit. Prelungirea termenului de mobilitate de către beneficiar nu atrage obligativitatea Universității "Danubius" de a suplimenta grantul primit inițial prin contractul financiar.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.