Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Asigurări și protecție socială, Monedă, Contabilitate financiară, Operațiunile instituțiilor de credit, Instituții financiare internaționale, Contabilitate bancară, Analiză economico-financiară.

ADMITERE 2018 - 2019

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

PARTENERIATE

BCR, BRD, Direcția de Finanțe.

Oportunități în carieră:

manager bancă, inspector antifrauda,  inspector fiscal, manager financiar,  manager bancar, asistent analist, manager de proiect, analist de investitii,  expert bancar, cercetător în domeniul financiar, broker, contabil financiar, consultant bancar, inspector de asigurări, manager de portofolii, specialist în controlul riscurilor, administrator de risc, specialist în domeniul asigurărilor, trezorier, consilier superior,  analist financiar, agent de bursa, administrator credite,consilier de credite, consultant financiar ,manager fond de actiuni, evaluator proiecte, inspector vamal, specialist piețe reglementate, șef serviciu financiar.

Acest program poate fi urmat atât la forma de învățământ la distanță, cât și cu frecvență redusă. Necesitatea unui astfel de program de studii rezidă din nevoia permanentă a mediului de afaceri de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă, atât din perspectiva instituţiile publice responsabile, cât şi a entităţilor private.

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Competenţele profesionale pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
  • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Competenţele transversale pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:
  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

 

Absolventii studiilor de licenta primesc Diploma de licenta, dupa promovarea examenelor de finalizare a studiilor.

Sus