Facultatea de Stiinte Economice

Program de master GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ: învăţământcu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

ADMITERE 2018 - 2019

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti, cercetători şi lideri care să aibă cunoştinţe avansate în domeniul gestiunii financiare a afacerilor derulate în spaţiul european capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat. Necesitatea unui astfel de program de studii rezidă din nevoia permanentă de specialişti, pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

 

Obiective generale:

- însușirea și aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

- abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare;

- dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului gestiunii financiare;

-însușirea aprofundată a teoriilor, modelelor, mecanismelor si instrumentelor specifice domeniului gestiunii financiare a afacerilor;

- crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul gestiunii financiare a afacerilor;

- consolidarea capacității de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice;

-dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice afacerilor din spaţiul european;

-dezvoltarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind organizarea procesului de elaborare a situaţiilor financiare consolidate;

-dezvoltarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private şi auditul financiar al conturilor anuale;

- atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;

- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice

-dezvoltarea capacității de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice;

- crearea capacității de a gestiona din punct de vedere financiar activitățile din entităţile private şi din cele publice;

- consolidarea aptitudinilor de sintetizare, aprofundare şi utilizare a conceptelor din domeniul financiar;

-abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare;

- dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra gestiunii financiare a afacerilor din spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene;

- cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;

Printre disciplinele studiate se numără:

Fiscalitate directă, Aspecte privind procedura fiscală, Contribuții sociale obligatorii, Sancțiuni și căi de contestare, Proceduri și legislație vamală, Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noii
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră:

 • consultant fiscal Camera Consultanților Fiscali din România
 • expert contabil C.E.C.C.A.R.
 • director general societate comercială
 • director economic
 • sef serviciu financiar
 • consultant financiar
 • analist financiar
 • inspector gestionarea fondurilor europene
 • expert autoritate regională în gestiunea fondurilor europene
 • consultant autoritate naţională de gestiune a fondurilor europene.

Parteneriate

- Protocol de echivalare a examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil începând cu absolvenții promoției 2010, cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.)

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-04-MAI-2016.pdf

- Protocol de colaborare cu Camera Consultanților Fiscali din România începând cu absolvenții promoției 2019http://www.ccfiscali.ro/despre-ccf/protocoale-de-colaborare

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus