Facultatea de Drept

Total ore: 144

Numar credite: 18

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative

Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete

Identificarea corecta a regelemetarilor in vigoare si utilizarea rationamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesionala

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Institutii nationale si locale cu atributii in protectia juridica a minorului

Reglementari internationale privind protectia minorului

Rolul familiei si politici de ingrijire alternativa a copilului

Regelementarea serviciilor sociale pentru copiii in Romania

Autoritatea parinteasca intre reglementare si practica

Raspunderea penala a minorului

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1500 LEI/program

 

Sus